CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWNIK UMOWY WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWNIK UMOWY WARSZAWA

PRAWNIK UMOWY WARSZAWA

Jeżeli czytacie Państwo niniejszy tekst, to oznacza, ze poszukujecie prawnik umowy Warszawa, czyli profesjonalnego pełnomocnika, który prowadzi praktykę z zakresu szeroko rozumianego prawa umów.  W Kancelarii Radców Prawnych Cavere będziecie mogli Państwo skonsultować treść swojej umowy, względnie stworzyć dobry kontrakt, który w należyty sposób zabezpieczy Państwa interesy. Możecie również powierzyć naszej Kancelarii z Warszawy negocjowanie poszczególnych postanowień umownych, tak aby finalnie wypracować rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron zobowiązania. Nasi prawnicy wykorzystają swoją wiedzę i doświadczenie, aby zadbać o Państwa bezpieczeństwo w obrocie prawnym – minimalizując ewentualne ryzyka.

 

Prawnik umowy Warszawa

Zasada swobody kontraktowania – prawnik umowy Warszawa

Zasada swobody umów w obrocie gospodarczym stanowi absolutną podstawę dla funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. Rzeczona zasada jest pochodną innej zasady, a mianowicie swobody działalności gospodarczej. Swoboda umów oznacza, że każdy może decydować, czy w ogóle chce zawierać określoną umowę, z kim chce ją zawrzeć oraz jaka ma być treść finalnego kontraktu. Strony oczywiście mają swobodę w zakresie kształtowania praw i obowiązków wynikających z konkretnej umowy. 

Jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, to zawieranie umów stanowi nierozłączny element Państwa aktywności. Każda ze stron relacji biznesowej chce zadbać o swoją pozycję kontraktową – forsując postanowienia, które będą zabezpieczać jej interesy. W praktyce jednak sformułowanie umowy, która w należyty sposób będzie chronić Państwa interesy nie jest proste. Treść umowy musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a nadto jej poszczególne postanowienia muszą być ze sobą spójne i nie mogą się wzajemnie wykluczać.

W Polskim porządku prawnym zasada swobody umów została opisana w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wzmiankowanym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawy według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  Sama treść umowy dla swojej ważności musi zawierać co najmniej jeden składnik przedmiotowo istotny, a także może zawierać składniki podmiotowo istotne. Nierespektowanie przez którąkolwiek ze stron kryteriów wyznaczających zasadę swobody umów skutkuje co do zasady nieważnością czynności prawnej, ze skutkami opisanymi w art. 58 Kodeksu cywilnego. Niekiedy również mogą pojawić się inne negatywne skutki prawne, chociażby skutkujące nieważnością konkretnych postanowień umownych.

Chcę skontaktować się z Kancelarią…

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnik umowy Warszawa?

Umowy mają zatem kluczowe znaczenie dla relacji panujących w obrocie gospodarczym. Sposób ukształtowania praw i obowiązków stron kontraktu będzie później rzutował na przebieg całej współpracy. Ewentualne błędy i zaniedbania w tym zakresie mogą okazać się trudne do naprawienia. Dlatego tak ważne jest, aby w dokładny sposób zapoznać się z treścią podpisywanej umowy, a w razie potrzeby negocjować jej poszczególne postanowienia.

Podpisanie niekorzystnej umowy – tak w życiu prywatnym – jak i biznesowym – może wywoływać szereg negatywnych skutków prawnych. Szczególnie znaczenie ma przy tym prewencja, która polega na skonsultowaniu treści kontraktu z prawnikiem, który zajmuje się prawem umów. Radca prawny przeanalizuje Państwa umowę, a następnie wskaże konkretne postanowienia, które mogą być dla Państwa niekorzystne. Dokładnie wytłumaczymy dlaczego te fragmenty umowy są niebezpieczne i w jaki sposób sformułować postanowienia, aby wyeliminować ewentualny komplikacje. W razie potrzeby przejmiemy na siebie ciężar negocjowania poszczególnych zapisów umowy i będziemy w stałym kontakcie z drugą stroną przyszłego zobowiązania. Jako prawnik umowy Warszawa dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć wcześniej zdefiniowany cel.

Jeżeli już jednak podpisaliście Państwo taką umowę i pojawiły się problemy prawne – również możemy Państwu udzielić fachowego i rzetelnego wsparcia prawnego. Podejmiemy niezbędne działania prawne, w tym na drodze postępowania sądowego, aby np. kwestionować ważność umowy (lub jej poszczególnych postanowień), a w konsekwencji samą zasadność roszczeń drugiej strony sporu. Zapewnimy Państwu kompleksową reprezentację prawną w toku całego postępowania sądowego we wszystkich instancjach, nie wyłączając postępowania przed Sądem Najwyższym.

Prawnik umowy Warszawa – co możemy zaoferować?

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie kontraktowym. Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przygotowania i negocjowania poszczególnych zapisów umowy, jak i w dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach wynikłych na gruncie prawa kontraktowego. Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

  • wsparcie w negocjowaniu umów i wyborze optymalnych rozwiązań prawnych;
  • kompleksowe przygotowywanie umów;
  • kompleksowe przygotowywanie regulaminów konkursów;
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych zabezpieczeń praw i roszczeń wynikających z umów;
  • wsparcie na etapie realizacji umów, ich zmian, a także w zakresie przedterminowego ich rozwiązania (zmiany stron umowy, cesje umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, wykonywanie prawa pierwszeństwa, odkupu, pierwokupu);
  • reprezentacja w toku postępowania sądowego w sprawach wynikłych na gruncie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy;
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego.

W szczególności możemy dla Państwa przygotować projekt umowy: użytkowania, służebności, o roboty budowlane, deweloperskiej, najmu, dzierżawy, dożywocia, zastawu, darowizny, sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, użyczenia, przewozu, o zakazie konkurencji.

Chcę skontaktować się z Kancelarią…

Jak wygląda proces współpracy z prawnik umowy Warszawa?

Przebieg współpracy zależy od sprawy, z którą się Państwo do nas zwracacie. W każdym przypadku rekomendujemy odbycie pierwszego spotkania (w formie zdalnej lub osobiście w siedzibie Kancelarii). Podczas takiej konsultacji dokonujemy wstępnej analizy Państwa sprawy, a następnie wspólnie ustalamy cel, który byłby dla Państwa zadowalający. Do Państwa sprawy zostanie przydzielony prawnik, który posiada odpowiednie doświadczenie z prawa umów. Dopasujemy formę pomocy prawnej do Państwa potrzeb – w taki sposób, aby w możliwie najszybszy i najbardziej efektywny sposób rozwiązać problem. Prawnik umowy Warszawa zadba o Państwa interesy – z dochowaniem najwyższy standardów.

Radca Prawny Umowy Warszawa

Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania

Zdarza się, że druga strona umowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W praktyce możemy spotkać się z dwoma sytuacjami, a mianowicie:

– druga strona kontraktu w ogóle nie wykonuje jego postanowień;

– druga strona umowy wykonuje umowę, ale w sposób nienależyty.

Wówczas w Państwa sprawie znajdzie zastosowanie art. 471 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Klienci naszej Kancelarii – wobec zaktualizowania się przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej drugiej strony kontraktu – najczęściej pytają o wysokość odszkodowania, którą mogą uzyskać z tego tytułu. Prawnicy z Kancelarii Cavere w przeszłości spotkali się z podobnymi sprawami i będziemy w stanie oszacować wysokość rekompensaty finansowej.

W celu uzyskania odpowiedzi na wyżej wskazane pytanie należy ponownie odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego, a ściślej do art. 361. Zgodnie z tym przepisem zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Naprawienie szkody obejmuje natomiast straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Pomożemy Państwu oszacować wysokość odszkodowania, a następnie zajmiemy się wszystkimi formalnościami – chociażby w zakresie prowadzenia negocjacji, czy sporządzenia i wniesienia do właściwego Sądu pozwu.

Jak skontaktować się z Państwa Kancelarią z Warszawy?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 99; 22 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która zajmuje się prawem umów – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Zespół naszej Kancelarii pomoże Państwu uporać się z komplikacjami natury prawnej – w sferze prawa kontraktowego.

Prawnik umowy Warszawa - w jaki sposób można zawrzeć umowę?

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). W praktyce obrotu gospodarczego możemy wyróżnić kilka najbardziej popularnych form zawarcia umowy: oferta i jej przyjęcie, negocjacje, przetarg i aukcja, aukcja publiczna i poprzez dom aukcyjny, umowa przedwstępna i umowa przyrzeczona, umowa zawarta z udziałem pośrednika handlowego, w tym agenta (w szczególności giełda towarowa), przystąpienie do wykonania umowy, list intencyjny.

Jak kształtuje się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?

Podstawowym źródłem zobowiązań w obrocie gospodarczym są umowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy może generować szkodę u kontrahenta, któremu przysługuje wówczas odszkodowanie, które ma za zadanie naprawić rzeczony uszczerbek. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są zatem: wyrządzenie szkody, zdarzenie z którym ustawodawca łączy odpowiedzialność odszkodowawczą, związek przyczynowym między zdarzeniem a szkodą. Związek przyczynowy dotyczy normalnych następstw.

Ile kosztuje pomoc prawna z zakresu prawa umów - prawnik umowy Warszawa?

Pomoc prawna na gruncie prawa umów może przybrać różną formę. Podstawowym kryterium determinującym wysokość wynagrodzenia naszej Kancelarii w Warszawie jest czas pracy potrzebny na prawidłowe wykonanie zlecenia. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w przedmiocie wysokości wynagrodzenia - zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możecie nawiązać Państwo na trzy sposoby, a mianowicie telefonicznie pod numerami telefonu: 22 826 00 99, 22 826 15 78, za pośrednictwem poczty email: cavere@cavere.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdujące się na niniejszej podstronie lub w zakładce "Kontakt".

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...