CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWNIK UMOWY WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWNIK UMOWY WARSZAWA

PRAWNIK UMOWY WARSZAWA

Jeżeli czytacie Państwo niniejszy tekst, to oznacza, ze poszukujecie prawnik umowy Warszawa, czyli profesjonalnego pełnomocnika, który prowadzi praktykę z zakresu szeroko rozumianego prawa umów.  W Kancelarii Radców Prawnych Cavere będziecie mogli Państwo skonsultować treść swojej umowy, względnie stworzyć dobry kontrakt, który w należyty sposób zabezpieczy Państwa interesy. Możecie również powierzyć naszej Kancelarii z Warszawy negocjowanie poszczególnych postanowień umownych, tak aby finalnie wypracować rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron zobowiązania. Nasi prawnicy wykorzystają swoją wiedzę i doświadczenie, aby zadbać o Państwa bezpieczeństwo w obrocie prawnym – minimalizując ewentualne ryzyka.

 

Prawnik umowy Warszawa

Zasada swobody kontraktowania – prawnik umowy Warszawa

Zasada swobody umów w obrocie gospodarczym stanowi absolutną podstawę dla funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. Rzeczona zasada jest pochodną innej zasady, a mianowicie swobody działalności gospodarczej. Swoboda umów oznacza, że każdy może decydować, czy w ogóle chce zawierać określoną umowę, z kim chce ją zawrzeć oraz jaka ma być treść finalnego kontraktu. Strony oczywiście mają swobodę w zakresie kształtowania praw i obowiązków wynikających z konkretnej umowy. 

Jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, to zawieranie umów stanowi nierozłączny element Państwa aktywności. Każda ze stron relacji biznesowej chce zadbać o swoją pozycję kontraktową – forsując postanowienia, które będą zabezpieczać jej interesy. W praktyce jednak sformułowanie umowy, która w należyty sposób będzie chronić Państwa interesy nie jest proste. Treść umowy musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a nadto jej poszczególne postanowienia muszą być ze sobą spójne i nie mogą się wzajemnie wykluczać.

W Polskim porządku prawnym zasada swobody umów została opisana w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wzmiankowanym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawy według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  Sama treść umowy dla swojej ważności musi zawierać co najmniej jeden składnik przedmiotowo istotny, a także może zawierać składniki podmiotowo istotne. Nierespektowanie przez którąkolwiek ze stron kryteriów wyznaczających zasadę swobody umów skutkuje co do zasady nieważnością czynności prawnej, ze skutkami opisanymi w art. 58 Kodeksu cywilnego. Niekiedy również mogą pojawić się inne negatywne skutki prawne, chociażby skutkujące nieważnością konkretnych postanowień umownych.

Chcę skontaktować się z Kancelarią…

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnik umowy Warszawa?

Umowy mają zatem kluczowe znaczenie dla relacji panujących w obrocie gospodarczym. Sposób ukształtowania praw i obowiązków stron kontraktu będzie później rzutował na przebieg całej współpracy. Ewentualne błędy i zaniedbania w tym zakresie mogą okazać się trudne do naprawienia. Dlatego tak ważne jest, aby w dokładny sposób zapoznać się z treścią podpisywanej umowy, a w razie potrzeby negocjować jej poszczególne postanowienia.

Podpisanie niekorzystnej umowy – tak w życiu prywatnym – jak i biznesowym – może wywoływać szereg negatywnych skutków prawnych. Szczególnie znaczenie ma przy tym prewencja, która polega na skonsultowaniu treści kontraktu z prawnikiem, który zajmuje się prawem umów. Radca prawny przeanalizuje Państwa umowę, a następnie wskaże konkretne postanowienia, które mogą być dla Państwa niekorzystne. Dokładnie wytłumaczymy dlaczego te fragmenty umowy są niebezpieczne i w jaki sposób sformułować postanowienia, aby wyeliminować ewentualny komplikacje. W razie potrzeby przejmiemy na siebie ciężar negocjowania poszczególnych zapisów umowy i będziemy w stałym kontakcie z drugą stroną przyszłego zobowiązania. Jako prawnik umowy Warszawa dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć wcześniej zdefiniowany cel.

Jeżeli już jednak podpisaliście Państwo taką umowę i pojawiły się problemy prawne – również możemy Państwu udzielić fachowego i rzetelnego wsparcia prawnego. Podejmiemy niezbędne działania prawne, w tym na drodze postępowania sądowego, aby np. kwestionować ważność umowy (lub jej poszczególnych postanowień), a w konsekwencji samą zasadność roszczeń drugiej strony sporu. Zapewnimy Państwu kompleksową reprezentację prawną w toku całego postępowania sądowego we wszystkich instancjach, nie wyłączając postępowania przed Sądem Najwyższym.

Prawnik umowy Warszawa – co możemy zaoferować?

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie kontraktowym. Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przygotowania i negocjowania poszczególnych zapisów umowy, jak i w dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach wynikłych na gruncie prawa kontraktowego. Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

  • wsparcie w negocjowaniu umów i wyborze optymalnych rozwiązań prawnych;
  • kompleksowe przygotowywanie umów;
  • kompleksowe przygotowywanie regulaminów konkursów;
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych zabezpieczeń praw i roszczeń wynikających z umów;
  • wsparcie na etapie realizacji umów, ich zmian, a także w zakresie przedterminowego ich rozwiązania (zmiany stron umowy, cesje umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, wykonywanie prawa pierwszeństwa, odkupu, pierwokupu);
  • reprezentacja w toku postępowania sądowego w sprawach wynikłych na gruncie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy;
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego.

W szczególności możemy dla Państwa przygotować projekt umowy: użytkowania, służebności, o roboty budowlane, deweloperskiej, najmu, dzierżawy, dożywocia, zastawu, darowizny, sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, użyczenia, przewozu, o zakazie konkurencji.

Chcę skontaktować się z Kancelarią…

Jak wygląda proces współpracy z prawnik umowy Warszawa?

Przebieg współpracy zależy od sprawy, z którą się Państwo do nas zwracacie. W każdym przypadku rekomendujemy odbycie pierwszego spotkania (w formie zdalnej lub osobiście w siedzibie Kancelarii). Podczas takiej konsultacji dokonujemy wstępnej analizy Państwa sprawy, a następnie wspólnie ustalamy cel, który byłby dla Państwa zadowalający. Do Państwa sprawy zostanie przydzielony prawnik, który posiada odpowiednie doświadczenie z prawa umów. Dopasujemy formę pomocy prawnej do Państwa potrzeb – w taki sposób, aby w możliwie najszybszy i najbardziej efektywny sposób rozwiązać problem. Prawnik umowy Warszawa zadba o Państwa interesy – z dochowaniem najwyższy standardów.

Radca Prawny Umowy Warszawa

Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania

Zdarza się, że druga strona umowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W praktyce możemy spotkać się z dwoma sytuacjami, a mianowicie:

– druga strona kontraktu w ogóle nie wykonuje jego postanowień;

– druga strona umowy wykonuje umowę, ale w sposób nienależyty.

Wówczas w Państwa sprawie znajdzie zastosowanie art. 471 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Klienci naszej Kancelarii – wobec zaktualizowania się przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej drugiej strony kontraktu – najczęściej pytają o wysokość odszkodowania, którą mogą uzyskać z tego tytułu. Prawnicy z Kancelarii Cavere w przeszłości spotkali się z podobnymi sprawami i będziemy w stanie oszacować wysokość rekompensaty finansowej.

W celu uzyskania odpowiedzi na wyżej wskazane pytanie należy ponownie odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego, a ściślej do art. 361. Zgodnie z tym przepisem zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Naprawienie szkody obejmuje natomiast straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Pomożemy Państwu oszacować wysokość odszkodowania, a następnie zajmiemy się wszystkimi formalnościami – chociażby w zakresie prowadzenia negocjacji, czy sporządzenia i wniesienia do właściwego Sądu pozwu.

Umowy radca prawny Warszawa – jak możemy pomóc w trakcie negocjacji?

Pomoc radcy prawnego w negocjowaniu postanowień umownych może przybrać wiele postaci. Po pierwsze przygotujemy dla Państwa wstępny projekt umowy, który będzie realizował Wasze interesy i jednocześnie będzie pozostawał w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Następnie wprowadzimy do rzeczonego kontraktu odpowiednie klauzule, które będą miały przyczynić się do zwiększenia Państwa bezpieczeństwa prawnego. W czasie negocjacji będziemy reprezentować Państwa interesy – negocjując treść poszczególnych postanowień z drugą stroną umowy. Pomożemy drugiej stronie kontraktu zinterpretować zapisy umowne – w celu uniknięcia nieporozumień i sporów. Dzięki temu zwiększają się Państwa szanse na uzyskanie korzystnych warunków umownych.

W ramach naszej praktyki zawodowej pomagamy w negocjowaniu umów między przedsiębiorcami, ale także doradzamy konsumentom na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem kontraktu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli w odpowiedni sposób zabezpieczeni.

Jakie umowy sporządzi i przeanalizuje prawnik umowy Warszawa?

Kancelaria Radców Prawnych Cavere z Warszawy sporządzi i przeanalizuje w zasadzie wszystkie umowy, które występują w obrocie gospodarczym. Nie ma dla nas większego znaczenia rodzaj umowy, ponieważ w trakcie naszej wieloletnie praktyki zawodowej spotkaliśmy się w zasadzie ze wszystkimi kontraktami. Jesteśmy w stanie sprawnie przeanalizować umowę – w szczególności przez pryzmat postanowień, które mogą okazać się niebezpieczne dla naszego Mocodawcy. 

Sporządzimy, a w razie potrzeby przeanalizujemy umowę: zlecenie, o dzieło, dystrybucyjną, agencji, komisji, leasingu, faktoringu, outsourcingu, franchisingu, transportową, spedycyjną i wiele innych. 

Do każdej sprawy dotyczącej umowy podchodzimy w indywidualny sposób. Sporządzimy dla Państwa firmy wzory umów szyte na miarę, które zwiększą Państwa bezpieczeństwo w obrocie prawnym.

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z prawnikiem od umów w Warszawie – zapraszamy na kontaktu. Podczas pierwszego spotkania w Kancelarii dokładnie wysłuchamy Państwa potrzeb, a następnie podejmiemy działania, które będą zmierzały do ich możliwie najpełniejszej realizacji. 

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA UMÓW?

NAPISZ DO NAS

Prawnik Umowy Warszawa

Jak skontaktować się z Państwa Kancelarią z Warszawy?

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 99; 22 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która zajmuje się prawem umów – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Zespół naszej Kancelarii pomoże Państwu uporać się z komplikacjami natury prawnej – w sferze prawa kontraktowego.

KIM JESTEŚMY?

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ TWOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ UMÓW?

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Radca prawny i absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z bogatym doświadczeniem w organach administracji państwowej i sądach powszechnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm oraz w zagadnieniach związanych z nieruchomościami, ochroną dóbr osobistych, prawem rodzinnym i prawem pracy.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, który od 2010 roku pracuje jako radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej, prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz negocjacje biznesowe. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym, umowach oraz nieruchomościach. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, procesów restrukturyzacyjnych i projektów inwestycyjnych.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie umów oraz prawie nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych i fundacji, procesów inwestycyjno-budowlanych oraz badaniem stanu prawnego nieruchomości.

Więcej informacji o zespole…

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ

DOTYCZĄCEJ UMÓW W WARSZAWIE?

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.cavere.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE PRAWNE Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEGO PRAWA UMÓW W WARSZAWIE

Kliknij w poniższy przycisk i poznaj lepiej zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy. Twoją sprawą z zakresu prawa umów zajmie się radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Państwu uporać się z trudnościami natury kontraktowej – dokładając należytych starań, abyście to Państwo zrealizowali swoje cele gospodarcze.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button