CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WARSZAWA

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WARSZAWA

Prawo własności intelektualnej Warszawa swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin prawa. W największym możliwym skrócie – prawo własności intelektualnej reguluje prawa i obowiązki w zakresie korzystania z tzw. własności intelektualnej. W polskim porządku prawnym szczególne znaczenie mają dwa akty prawne, a mianowicie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności przemysłowej.

Własność intelektualna jest wytworem pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowość zasługuje na ochronę prawną. W dobie rosnącej konkurencyjności ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie – w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca powinien roztoczyć szczególną pieczę nad wytworami pracy twórczej jego pracowników.

Prawo własności intelektualnej Warszawa

Prawo własności intelektualnej Warszawa – zabezpiecz swoją firmę

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE z Warszawy zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w ramach szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, które co do zasady obejmuje dwie zasadnicze obszary – prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Wspieramy różne firmy, w szczególności z branży IT, w zabezpieczeniu ich interesów w sferze prawa własności intelektualnej.

Nasza Kancelaria prawa własności intelektualnej z Warszawy oferuje doradztwo prawne w sferze prawa własności przemysłowej. Świadczymy usługi w sprawach z zakresu prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa nazw handlowych, prawa wzorów przemysłowych, prawa wzorów użytkowych oraz prawa konkurencji.

Współczesna gospodarka się nie zatrzymuje i bazuje w głównej mierze na innowacyjności i nowatorskich pomysłach. Ochrona własności intelektualnej działa w dwóch sferach – zabezpiecza interes firmy, jednocześnie chroniąc przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami prawnymi wynikającymi z naruszenia własności intelektualnej innych podmiotów.

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych CAVERE z Warszawy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystamy je w Państwa sprawie i zaproponujemy optymalne działania zmierzające do realizacji wcześniej zdefiniowanego celu.

Jakie sprawy prowadzi Kancelaria prawo własności intelektualnej Warszawa?

Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą pojawić się na gruncie prawa własności intelektualnej. Jest to szeroka i obszerna dziedzina prawa – dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wyznaczyliśmy dedykowanych prawników, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie prawne w tym zakresie.

Swoją ofertę z prawa własności intelektualnej adresujemy do przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy świadczy usługi prawne z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nadto zajmujemy się sprawami dotyczącymi znaków towarowych, patentami, ochroną know how oraz wzorami użytkowymi.

Nasze dotychczasowe działania koncentrują się przede wszystkim na:

– doradztwie w zakresie zabezpieczenia praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej;

– tworzeniu strategii mającej na celu przeciwdziałanie naruszeniu wyżej wskazanych spraw;

– negocjowaniu i opracowywaniu umów (serwisy internetowe, oprogramowania, umowy licencyjne, umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i inne);

– przygotowywaniu opinii prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej i przemysłowej (dotyczących konkretnych stanów faktycznych – ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń);

– wspieraniu pracodawców w zakresie zabezpieczenia ich interesów – w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej;

– reprezentowaniu Klienta w sprawach wynikłych z naruszenia prawa konkurencji;- reprezentowaniu Klienta we wszystkich postępowaniach, które mają związek z prawem własności intelektualnej (postępowania sądowe – na przykład o odszkodowanie, postępowania sądowoadministracyjne, postępowania sporne przed Urzędem Patentowym).

Jako Kancelaria prawo własności intelektualnej Warszawa z zakresu prawa własności intelektualnej doradzamy podmiotom z branży IT, reklamy, mediów, medycyny i innym.

Prawnik Prawo Własności Intelektualnej Warszawa

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnik prawo własności intelektualnej Warszawa?

Prawo własności intelektualnej Warszawa, jakkolwiek bardzo istotne z punktu widzenia gospodarczego, jest po prostu rozległe i skomplikowane. Samodzielna próba rozwiązywania problemów prawnych w tym zakresie – względnie im zapobiegania – może okazać się nieskuteczna. W ten sposób narazicie Państwo siebie lub swoją firmę na negatywne skutki prawne, które mogą być po prostu trudne do wyeliminowania.

Skonsultowanie swojej sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej z radcą prawnym jest dobrym rozwiązaniem. Będziecie mieć Państwo pewność, że Wasza sprawa jest prowadzona przez fachowego pełnomocnika, który w przeszłości z dużym powodzeniem dbał o interesy swoich Klientów. Do każdej sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej podchodzimy indywidualnie – proponując działania, które w naszej ocenie najszybciej przyczynią się do rozwiązania problemu. Przeanalizujemy wszystkie fakty związane z Państwa sprawą i przejmiemy na siebie cały ciężar związany z jej prowadzeniem.

Ochrona prawna programów komputerowych

W obecnych czasach – wobec powszechnego rozwoju technologicznego – ochrona prawna programów komputerowych ma kluczowe znaczenie dla jego twórców. Każdy przedsiębiorca z branży IT powinien zadbać o należyte zabezpieczenie swoich praw. W przeciwnym razie może narazić się na daleko idące straty finansowe.

Programy komputerowe nie są wynalazkami. Ich ochrona wynika wprost z ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne – niemniej w pewnym zakresie zastosowanie znają również regulacje dotyczące ochrony patentowej.

Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo i podejmiemy się niezbędnych czynności zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej programów komputerowych.

Ochrona prawna wynalazku

Zgodnie z art. 24 prawa własności przemysłowej przedmiotem patentu są tylko takie wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki.

Kancelaria Radców Prawnych Cavere zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu spraw o udzielenie patentu na wynalazek. Badamy zdolność rejestracyjną wynalazku, a następnie podejmujemy szereg czynności zmierzających uzyskaniu patentu.

Wspieramy swoich Klientów również w przypadku różnego rodzaju naruszeń – w szczególności na drodze cywilnoprawnej.

Zakres działalności naszej Kancelarii jest szeroki, bowiem obejmuje:

– sprawy dotyczące własności przemysłowej i jej ochrony;

– sprawy dotyczące wynalazku i jego ochrony;

– sprawy dotyczące wzoru użytkowego i jego ochrony;

– sprawy dotyczące wzoru przemysłowego i jego ochrony;

– sprawy dotyczące znaku towarowego i jego ochrony;

– sprawy dotyczące oznaczeń geograficznych i ich ochrony;

– sprawy dotyczące topografii układów scalonych i ich ochrony.

Jak skontaktować się z Kancelaria prawo własności intelektualnej Warszawa?

Kontakt z Kancelarią prawo własności intelektualnej Warszawa możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 99; 22 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która świadczy usługi prawne z zakresu prawa własności intelektualnej – zapraszamy do kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawimy zasady współpracy z naszą Kancelarią Radców Prawnych z Warszawy.

Prawo własności intelektualnej Warszawa - czym się Państwo zajmujecie?

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Chronimy prawa naszych Klientów do: patentów, wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.

Jak chronić znak towarowy - prawo własności intelektualnej Warszawa?

Znaki towarowe pełnią wiele ważnych funkcji w obrocie gospodarczym. Znak wskazuje na pochodzenie danego towaru i pozwala go odróżnić od innych towarów tego samego rodzaju. Znak towarowy jest też nośnikiem pewnych informacji, na przykład dotyczących jakości danego produktu/usługi, czy też renomy danego przedsiębiorstwa.Na pewnym etapie rozwoju działalności gospodarczej warto zatem pomyśleć w jaki sposób zabezpieczyć swój znak towarowy, który niewątpliwie odgrywa duże znaczenie dla działalności firmy. Najpełniejsza ochrona powstaje na podstawie decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego, to jest na skutek rejestracji znaku towarowego.Czym jest znak towarowy?Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Pojęcie znaku towarowego obejmuje swoim zakresem również znaki usługowe (art. 120 ust. 2 i art. 120 ust. 3 pkt. p.w.p.).Jakie oznaczenia nie korzystają z ochrony?O tym czy dany znak towarowy może zostać zastrzeżony w Urzędzie Patentowym decyduje jego zdolność rejestracyjna. Wobec konkretnego znaku nie mogą zachodzić przeszkody bezwzględne (art. 129(1) p.w.p.) i przeszkody względne (art. 132(1) p.w.p.).Tytułem przykładu – prawem ochronnym nie będą mogły być objęte zgłoszone znaki, które nie wykazują zdolności odróżniającej, na przykład nazwy rodzajowe, ponieważ nie nadają się do odróżnienia w obrocie towarów (usług), dla których zostały zgłoszone.Zanim zatem złożycie Państwo wniosek w tym przedmiocie, rekomenduję dokładną lekturę ustawy, w szczególności przez pryzmat wyżej wzmiankowanych ograniczeń. Jeżeli nie macie Państwo pewności w tym zakresie – należy skonsultować swój przypadek ze specjalistą.Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego używania znaku towarowego na terytorium Polski. Przedsiębiorca zwiększy prestiż swojej marki oraz będzie dysponował skutecznymi narzędziami do walki z nieuczciwą konkurencją.Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji znaku towarowego – zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Radców Prawnych Cavere wspiera przedsiębiorców w tym przedmiocie.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Kontakt z Kancelarią możecie nawiązać Państwo na trzy sposoby, a mianowicie telefonicznie pod numerami telefonu: 22 826 00 99, 22 826 15 78, za pośrednictwem poczty email: cavere@cavere.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdujące się na niniejszej podstronie lub w zakładce "Kontakt".

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

 

PRAWO BUDOWLANE

LŚwiadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...