CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WARSZAWA

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WARSZAWA

Prawo własności intelektualnej Warszawa swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin prawa. W największym możliwym skrócie – prawo własności intelektualnej reguluje prawa i obowiązki w zakresie korzystania z tzw. własności intelektualnej. W polskim porządku prawnym szczególne znaczenie mają dwa akty prawne, a mianowicie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności przemysłowej.

Własność intelektualna jest wytworem pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowość zasługuje na ochronę prawną. W dobie rosnącej konkurencyjności ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie – w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca powinien roztoczyć szczególną pieczę nad wytworami pracy twórczej jego pracowników.

Prawo własności intelektualnej Warszawa

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ?

NAPISZ DO NAS

Prawo własności intelektualnej Warszawa – zabezpiecz swoją firmę

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE z Warszawy zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w ramach szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, które co do zasady obejmuje dwie zasadnicze obszary – prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Wspieramy różne firmy, w szczególności z branży IT, w zabezpieczeniu ich interesów w sferze prawa własności intelektualnej.

Nasza Kancelaria prawa własności intelektualnej z Warszawy oferuje doradztwo prawne w sferze prawa własności przemysłowej. Świadczymy usługi w sprawach z zakresu prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa nazw handlowych, prawa wzorów przemysłowych, prawa wzorów użytkowych oraz prawa konkurencji.

Współczesna gospodarka się nie zatrzymuje i bazuje w głównej mierze na innowacyjności i nowatorskich pomysłach. Ochrona własności intelektualnej działa w dwóch sferach – zabezpiecza interes firmy, jednocześnie chroniąc przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami prawnymi wynikającymi z naruszenia własności intelektualnej innych podmiotów.

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych CAVERE z Warszawy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystamy je w Państwa sprawie i zaproponujemy optymalne działania zmierzające do realizacji wcześniej zdefiniowanego celu.

Jakie sprawy prowadzi Kancelaria prawo własności intelektualnej Warszawa?

Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą pojawić się na gruncie prawa własności intelektualnej. Jest to szeroka i obszerna dziedzina prawa – dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wyznaczyliśmy dedykowanych prawników, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie prawne w tym zakresie.

Swoją ofertę z prawa własności intelektualnej adresujemy do przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy świadczy usługi prawne z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nadto zajmujemy się sprawami dotyczącymi znaków towarowych, patentami, ochroną know how oraz wzorami użytkowymi.

Nasze dotychczasowe działania koncentrują się przede wszystkim na:

– doradztwie w zakresie zabezpieczenia praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej;

– tworzeniu strategii mającej na celu przeciwdziałanie naruszeniu wyżej wskazanych spraw;

– negocjowaniu i opracowywaniu umów (serwisy internetowe, oprogramowania, umowy licencyjne, umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i inne);

– przygotowywaniu opinii prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej i przemysłowej (dotyczących konkretnych stanów faktycznych – ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń);

– wspieraniu pracodawców w zakresie zabezpieczenia ich interesów – w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej;

– reprezentowaniu Klienta w sprawach wynikłych z naruszenia prawa konkurencji;- reprezentowaniu Klienta we wszystkich postępowaniach, które mają związek z prawem własności intelektualnej (postępowania sądowe – na przykład o odszkodowanie, postępowania sądowoadministracyjne, postępowania sporne przed Urzędem Patentowym).

Jako Kancelaria prawo własności intelektualnej Warszawa z zakresu prawa własności intelektualnej doradzamy podmiotom z branży IT, reklamy, mediów, medycyny i innym.

Prawnik Prawo Własności Intelektualnej Warszawa

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnik prawo własności intelektualnej Warszawa?

Prawo własności intelektualnej Warszawa, jakkolwiek bardzo istotne z punktu widzenia gospodarczego, jest po prostu rozległe i skomplikowane. Samodzielna próba rozwiązywania problemów prawnych w tym zakresie – względnie im zapobiegania – może okazać się nieskuteczna. W ten sposób narazicie Państwo siebie lub swoją firmę na negatywne skutki prawne, które mogą być po prostu trudne do wyeliminowania.

Skonsultowanie swojej sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej z radcą prawnym jest dobrym rozwiązaniem. Będziecie mieć Państwo pewność, że Wasza sprawa jest prowadzona przez fachowego pełnomocnika, który w przeszłości z dużym powodzeniem dbał o interesy swoich Klientów. Do każdej sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej podchodzimy indywidualnie – proponując działania, które w naszej ocenie najszybciej przyczynią się do rozwiązania problemu. Przeanalizujemy wszystkie fakty związane z Państwa sprawą i przejmiemy na siebie cały ciężar związany z jej prowadzeniem.

Ochrona prawna programów komputerowych

W obecnych czasach – wobec powszechnego rozwoju technologicznego – ochrona prawna programów komputerowych ma kluczowe znaczenie dla jego twórców. Każdy przedsiębiorca z branży IT powinien zadbać o należyte zabezpieczenie swoich praw. W przeciwnym razie może narazić się na daleko idące straty finansowe.

Programy komputerowe nie są wynalazkami. Ich ochrona wynika wprost z ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne – niemniej w pewnym zakresie zastosowanie znają również regulacje dotyczące ochrony patentowej.

Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo i podejmiemy się niezbędnych czynności zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej programów komputerowych.

Ochrona prawna wynalazku

Zgodnie z art. 24 prawa własności przemysłowej przedmiotem patentu są tylko takie wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki.

Kancelaria Radców Prawnych Cavere zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu spraw o udzielenie patentu na wynalazek. Badamy zdolność rejestracyjną wynalazku, a następnie podejmujemy szereg czynności zmierzających uzyskaniu patentu.

Wspieramy swoich Klientów również w przypadku różnego rodzaju naruszeń – w szczególności na drodze cywilnoprawnej.

Zakres działalności naszej Kancelarii jest szeroki, bowiem obejmuje:

– sprawy dotyczące własności przemysłowej i jej ochrony;

– sprawy dotyczące wynalazku i jego ochrony;

– sprawy dotyczące wzoru użytkowego i jego ochrony;

– sprawy dotyczące wzoru przemysłowego i jego ochrony;

– sprawy dotyczące znaku towarowego i jego ochrony;

– sprawy dotyczące oznaczeń geograficznych i ich ochrony;

– sprawy dotyczące topografii układów scalonych i ich ochrony.

Prawo do utworu stworzonego przez pracownika

Wielu przedsiębiorców opiera swoją działalność o pracę twórczą pracowników, która następnie staje się przedmiotem obrotu lub jest w jakikolwiek inny sposób wykorzystywana przez pracodawcę. Fundamentalne znaczenie ma zatem przeniesienie prawa do utworu z pracownika na pracodawcę, bowiem w razie ewentualnych wadliwości w tym zakresie mogą pojawić się daleko idące problemy prawne.

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Pracodawca powinien jednak pamiętać, że jeżeli w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do jego rozpowszechniania, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku programów komputerowych. Wsparcie naszej Kancelarii będzie obejmowało wszystkie aspekty Państwa działalności – tak aby zagwarantować, że doszło do skutecznych transferów praw do utworów stworzonych przez pracowników.

Na czym polega pomoc prawnika od prawa własności intelektualnej w Warszawie?

W obecnej erze dynamicznego rozwoju technologicznego i twórczości intelektualnej, ochrona praw własności intelektualnej staje się coraz ważniejsza. W szczególności w stolicy Polski, Warszawie, istnieje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów prawa, którzy posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej. Pomoc prawnika od tego obszaru prawa jest niezwykle istotna dla przedsiębiorców, artystów, twórców i innych osób zainteresowanych ochroną swoich twórczych działań i innowacji.

Jednym z głównych zadań prawnika od prawa własności intelektualnej w Warszawie jest doradztwo prawne. Rzeczone doradztwo prawne obejmuje wszystkie aspekty szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej i może przybrać różną postać. Kancelaria Radców Prawnych Cavere udziela wyczerpujących porad prawnych, a w sprawach bardziej skomplikowanych sporządza opinie prawne. Zawsze szczegółowo i skrupulatnie analizujemy sytuację naszego Klienta i proponujemy działania, które w naszej ocenie okażą się najskuteczniejsze.

Porada prawna stanowi zwykle pierwszy krok do rozwiązania problemu. Jeżeli Państwa prawa własności intelektualnej zostały naruszone – konieczne stanie się wejście w spór z naruszycielem – w celu wymuszenia na nim zaprzestania naruszeń i zrekompensowania ewentualnych szkód. Podjęcie działań prawnych poprzedzi próba polubownego rozwiązania sporu. Postaramy się uniknąć długotrwałych postępowań sądowych.

Prawnik od prawa własności intelektualnej w Warszawie przygotuje również dla Państwa niezbędne dokumenty i załatwi wszystkie potrzebne formalności. Próba samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych powstałych na gruncie prawa własności intelektualnej może okazać się nieskuteczne. Powierzenie swojej sprawy Kancelarii Cavere, to gwarancja profesjonalnych usług i gruntownej wiedzy.

Kancelaria Cavere specjalizująca się w prawie własności intelektualnej posiada nie tylko wiedzę prawniczą. Codziennie śledzimy najnowsze trendy i zmiany w dziedzinie technologii, mediów, sztuki i designu. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować strategię ochrony do dynamicznych wymogów rynku. 

Prawo Własności Intelektualnej Warszawa

Jak skontaktować się z Kancelaria prawo własności intelektualnej Warszawa?

Kontakt z Kancelarią prawo własności intelektualnej Warszawa możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 99; 22 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która świadczy usługi prawne z zakresu prawa własności intelektualnej – zapraszamy do kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawimy zasady współpracy z naszą Kancelarią Radców Prawnych z Warszawy.

KIM JESTEŚMY?

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ TWOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ?

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Długoletni pracownik organów administracji państwowej i sędzia sądów powszechnych, obecnie radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i zagadnieniach związanych z nieruchomościami, ochroną dóbr osobistych, sprawami rodzinnymi (rozwody) oraz prawem pracy.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny od 2010 roku i absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie procesu inwestycyjnego oraz doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej. Prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz negocjacje biznesowe.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Radca prawny z doświadczeniem w prawie handlowym, gospodarczym i nieruchomościach. Przede wszystkim zajmuje się obsługą prawną spółek, procesów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W swojej karierze zawodowej skupia się na obsłudze prawnej spółek handlowych i fundacji oraz prowadzeniu procesów inwestycyjno-budowlanych.”

Więcej informacji o zespole…

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ

DOTYCZĄCEJ PRAWA WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ?

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.cavere.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W WARSZAWIE

Kliknij w poniższy przycisk i poznaj lepiej zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy. Twoją sprawą z zakresu prawa własności intelektualnej zajmie się radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Państwu w należy sposób zabezpieczyć własność intelektualną – podejmując się niezbędnych i celowych działań na drodze postępowania polubownego i sądowego.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

 

PRAWO BUDOWLANE

LŚwiadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button