CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

REJESTRACJA SPÓŁEK WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | REJESTRACJA SPÓŁEK WARSZAWA

REJESTRACJA SPÓŁEK WARSZAWA

Rejestracja spółek Warszawa, to jedna z podstawowych specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych Cavere. Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce ma wysoce sformalizowany charakter. Oznacza to, że jeżeli prowadzisz zorganizowaną działalność zarobkową i wykonujesz ją we własnym imieniu i w sposób ciągły, to powinieneś zarejestrować działalność gospodarczą, czyli nadać jej określoną formę prawną. Wyjątkiem jest tak zwana działalność nierejestrowana, czyli drobna aktywność gospodarcza. Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 brutto miesięcznie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jakkolwiek najbardziej dostępna i najprostsza w założeniu, nie zawsze dobrze sprawdzi się w przypadku każdej aktywności gospodarczej. Rejestracja spółek Warszawa będzie celowa wówczas, gdy konkretne elementy spółki (np. ograniczenie odpowiedzialności za długi wspólników) będą sprzyjać realizacji podstawowych celów gospodarczych. Jeżeli chcesz założyć spółkę w Warszawie i poszukujesz Kancelarii, która kompleksowo zajmie się całym procesem – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Jesteśmy prawnikami, którzy świadczą kompleksowe usługi dla przedsiębiorców, które obejmują między innymi zakładanie spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, a Ty będziesz mógł skupić się na rozwoju swojej firmy.

Rejestracja Spółek Warszawa

Rejestracja spółek Warszawa – spółki osobowe i kapitałowe

Zanim przejdziemy do przedstawienia naszej oferty w zakresie zakładania spółek w Warszawie – kilka słów wstępu o samych spółkach i ich rodzajach. Musisz wiedzieć, że w naszym porządku prawnym występują spółki osobowe i kapitałowe (spółki prawa handlowego). Dodatkowo – niejako obok nich – istnieje spółka cywilna (spółka prawa cywilnego). Nie zalicza się ona jednak do w/w kategorii, ponieważ jest po prostu umową.

Spółka cywilna, jak wskazaliśmy powyżej, jest umową zawartą przez co najmniej dwie osoby, które jako wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 k.c.).

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i jako taka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania. Nie posiada ona również swojego majątku, ponieważ majątkiem spółki cywilnej jest majątek wspólników.

W zamyśle ustawodawcy spółka cywilna przeznaczona jest dla małych przedsięwzięć gospodarczych, które zwykle charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem ryzyka. Dopuszczalna jest jednak możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową. W ramach usługi rejestracja spółek Warszawa również pomagamy w takich przekształceniach.

Spółki osobowe

Do spółek osobowych zaliczają się: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo akcyjna. Spółki osobowe opierają swoją działalność na wspólnikach – ich zaangażowaniu i majątku. Spółki osobowe tym zatem różnią się od spółek kapitałowych, że ich działalność nie zasadza się na kapitale, a na osobistych staraniach wspólników zmierzających do zrealizowania wcześniej zdefiniowanego celu gospodarczego.

Rejestracja spółek Warszawa obejmuje pomoc w stworzeniu spółek osobowych. Najpierw przeanalizujemy Państwa sytuację i potrzeby gospodarcze, a następnie zaproponujemy najlepszą formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką.

Kodeks spółek handlowych określa minimalną treść umowy spółki jawnej (art. 25 k.s.h). Treść umowy może zostać w odpowiedni sposób uzupełniona.

Spółką partnerską jest spółką osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W przypadku spółki partnerskiej nieco inaczej kształtuje się odpowiedzialność za zobowiązania, a mianowicie wszelkie zobowiązania są zobowiązaniami spółki, a nie jej partnerów. Partnerzy – z zastrzeżeniem dotyczącym wyłączenia ich odpowiedzialności, odpowiadają bez ograniczenia swoimi majątkami osobistymi, solidarnie ze sobą i ze spółką, ale subsydiarnie wobec niej.

Nie każdy jednak będzie mógł zarejestrować spółkę partnerską. Zgodnie z art. 88 k.s.h. partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, fizjoterapeuty, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, diagnosty laboratoryjnego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Przedmiot działalności musi obejmować wyłącznie wykonywanie wybranego zawodu. Elementy umowy spółki partnerskiej zostały opisane w art. 91 k.s.h.

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników, których status jest zdecydowanie różny. Za zobowiązania zaciągnięte w trakcie swojego funkcjonowania w pierwszym rzędzie odpowiedzialność ponosi spółka. Odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariusza ma charakter ograniczony. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej.

Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jej podstawowe postanowienia zostały określone w art. 105 k.s.h.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółka osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, a przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka komandytowo-akcyjna łączy elementy spółek osobowych i kapitałowych. Za zobowiązania spółki odpowiada w pierwszym rzędzie ona sama, a w pozostałym zakresie odpowiedzialność ponoszą komplementariusze. Akcjonariusz nie odpowiada za długi spółki w ogóle.

W ramach usługi rejestracja spółek Warszawa pomagamy naszym Klientom zakładać spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Udział naszych mocodawców w rejestrowaniu spółek sprowadzony jest do absolutnego minimum.

Spółki kapitałowe – rejestracja spółek Warszawa

Spółki kapitałowe w znaczący sposób różnią się od spółek osobowych. Posiadają osobowość prawną i opierają swoją działalność na kapitale. Ze swojej istoty są przeznaczone do poważniejszych przedsięwzięć biznesowych, w których ryzyko porażki jest większe.

Zdecydowanie najbardziej popularną spółka kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do powstania spółki z o.o. wymaga się: zawarcia umowy spółki, wniesienia przez wspólników wkładu na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołania zarządu, ustanowienia organu nadzoru, wpisu do rejestru. Elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały określone w art. 157 k.s.h.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania – całym swoim majątkiem. Wspólnicy natomiast nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jeżeli zatem chcecie Państwo zadbać o bezpieczeństwo własnego majątku osobistego – wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. będzie dobrym rozwiązaniem.

Związać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spóła akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariuszami spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także ułomne osoby prawne.

Spółka akcyjna jest przeznaczona do działalności gospodarczej w większych rozmiarach. Są one siłą napędową każdej gospodarki krajowej.

Rejestracja spółek Warszawa obejmuje również pomoc w założeniu spółki akcyjnej. Jako Kancelaria dedykująca swoje usługi do przedsiębiorców posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby we właściwym sposób przeprowadzić cały proces rejestracji spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, bowiem pojawiła się w naszym porządku prawnym 1 lipca 2021 roku. Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo łatwa do założenia i świetnie sprawdzi się w przypadku przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie, ale mają daleko posunięte plany gospodarcze.

Podobnie jak zwykła spółka akcyjna – prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja Spółek Warszawa 1

Jak możemy Ci pomóc w założeniu spółki?

Jeżeli nawiążesz współpracę z naszą Kancelarią w zakresie rejestracji spółki, to możesz liczyć na kompleksowe wsparcie prawne i minimum formalności. W szczególności zajmujemy się:

– doradztwem w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy Ci spółkę, której konstrukcja w największym stopniu przyczyni się do realizacji Twoich celów gospodarczych;

przygotowaniem umowy spółki, która w odpowiedni sposób zabezpieczy Twoje interesy. Przygotowaliśmy dziesiątki umów spółek i wiemy na jakie postanowienia zwrócić uwagę;

przygotowaniem wszystkich dokumentów, które są potrzebne do zarejestrowania spółki. Przygotujemy dla Ciebie wszystkie dokumenty, które będą stanowiły podstawę zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego;

złożeniem wniosku o rejestrację spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i monitorowaniem procesu rejestracji. Zadbamy o to, aby Twoja spółka możliwie szybko została powołana do życia. Będziemy na bieżąco informować Cię o postępach.

doradztwem w zakresie wyboru właściwych kodów PKD i wszystkich innych formalności, które są związane z rejestracją spółki. Zadbamy o to, abyś niczym nie musiał się martwić.

Rejestracja spółek Warszawa – dlaczego my?

Kancelaria Radców Prawnych Cavere z Warszawy swoje usługi w pierwszym rzędzie adresuje do przedsiębiorców. Oznacza to, że rejestracja spółek Warszawa, to jedna z naszych podstawowych specjalizacji. Zakładaniem spółek zajmujemy się od wielu lat – dostarczając usługi prawne najwyższej jakości.

Nawiązując współpracę z naszą Kancelarią masz zatem pewność, że rejestracją Twojej spółki zajmie się prawnik, który w przeszłości przeprowadził wiele takich operacji. Zadbamy o właściwy kształt umowy spółki i załatwienie wszelkich formalności. Wszystko po to, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo w obrocie prawnym.

Powierzając rejestrację spółki naszej Kancelarii zaoszczędzisz dużo czasu. Oczywiście mógłbyś spróbować samodzielnie założyć spółkę, ale wówczas narażasz się na popełnienie różnych błędów – w tym natury formalnej. Nasi prawnicy wiedzą na co zwrócić uwagę przy zakładaniu spółki, ponieważ posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Nie popełniamy tutaj błędów.

Błędy mogą również powstać przy przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji. Tym również nie musisz się martwić. Gwarantujemy, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane poprawnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do każdego klienta podchodzimy w indywidualny sposób. Oznacza to, że postanowienia umowy spółki będą dopasowane do Twojej sytuacji. Nasi prawnicy przygotują klauzule „szyte na miarę”, które następnie zostaną wprowadzone do umowy spółki. Dołożymy wszelkich starań, aby umowa spółki – z jednej strony wzmacniała Twoje bezpieczeństwo w obrocie prawnym, a z drugiej sprzyjała realizacji Twoich celów biznesowych.

Rejestrujemy spółki w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce. Z powodzeniem współpracujemy z Klientami z innych miast – załatwiając większość (lub wszystkie) formalności zdalnie. Jeżeli interesuje Cię rejestracja spółek Warszawa – skontaktuj się z nami. Nasi prawnicy przeprowadzą Cię przez cały proces zakładania spółki.

Rejestracja spółki z o.o. Warszawa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Trudno się temu dziwić – zwiększa ona bowiem bezpieczeństwo prawne wspólników poprzez wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. wiąże się także z innymi korzyściami. Spółka może stanowić instrument optymalizacji podatkowej.

Do powstania spółki konieczne jest przede wszystkim zawarcie umowy spółki. Umowa spółki powinna określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest on oznaczony.

Umowa spółki z o.o. może zawierać także inne postanowienia. Inaczej będą wyglądały postanowienia spółki jednoosobowej, a inaczej wieloosobowej. W ramach współpracy z naszą Kancelarią podpowiemy Państwu jakie zapisy warto wprowadzić do takiej umowy, aby w kompleksowy sposób regulowała relacje zachodzące w spółce.

W obecnym stanie prawnym wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego można składać tylko elektronicznie. Sama spółka natomiast może być założona tradycyjnie (w formie papierowej) lub w formie elektronicznej (system s24).  W ramach usługi rejestracja spółek Warszawa przygotujemy dla Państwa wszystkie dokumenty – w tym umowę spółki, a następnie złożymy wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Będziemy na bieżąco monitorować rejestrację spółki i poinformujemy Państwa o zakończeniu procesu.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracja spółek Warszawa?

Potrzebne dokumenty będą różniły się w zależności od tego jaką spółkę chcesz zarejestrować. Nieco inaczej będzie to wyglądało w przypadku spółek osobowych i spółek kapitałowych. Kluczowe znaczenie w każdym razie ma umowa spółki lub jej statut. Temu dokumentowi trzeba poświęcić szczególną uwagę na etapie jego tworzenia.

Jeżeli zdecydujesz się na nawiązania współpracy z naszą Kancelarią w zakresie rejestracja spółek Warszawa, to możesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną przez nas przygotowane i złożone do KRS. Cały ciężar zakładania spółki przejmiemy na siebie i nie będziesz musiał martwić się formalnościami.

Ile kosztuje rejestracja spółek Warszawa?

Podstawowym kosztem przy zakładaniu spółki z o.o. będzie pokrycie kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy w przypadki spółki z o.o. wynosi 5000,00 zł. Do wniosku o wpis spółki do KRS należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione. W innym przypadku spółka nie będzie mogła być zarejestrowana.

Jeżeli zdecydujesz się na klasyczne założenie spółki z o.o., to jest w formie aktu notarialnego, to musisz liczyć się z kosztami wynagrodzenia notariusza. Zwykle wynoszą one kilkaset złotych (taksa notarialna + koszt wypisów).

Nieco tańsze jest założenie spółki z o.o. za pośrednictwem systemu s24. Z założenia ustawodawcy jest to tryb, który pozwala na szybsze i tańsze powołanie do życia spółki. Nasza Kancelaria zakłada spółki z o.o. również w tym trybie.

Jeżeli interesuje Cię rejestracja spółek Warszawa i chciałbyś powierzyć naszej Kancelarii załatwienie wszystkich formalności – skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci dokładny wykaz wszystkich kosztów, które będziesz musiał ponieść decydując się na rejestrację spółki.

Rejestracja spółek Warszawa – czy pomoc prawnika jest konieczna?

W naszym porządku prawnym – poza pewnymi wyjątkami – nie ma obowiązku korzystania z pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Podobnie jest w przypadku rejestracji spółki. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś samodzielnie przygotował dokumenty i złożył je do właściwego rejestru.

Problem polega na tym, że najpewniej nie masz doświadczenia w zakładaniu spółek i nie wiesz na co zwrócić uwagę, aby zabezpieczyć swoje interesy. Decydując się na nawiązanie współpracy z naszą Kancelarią możesz liczyć na pełne wsparcie – od pierwszej rozmowy telefonicznej, poprzez złożenie dokumentów – kończąc na zarejestrowaniu spółki.

Wykorzystamy swoje doświadczenie i wiedzę, aby powołać dla Ciebie optymalną spółkę – to jest taką, która najpełniej będzie realizować Twoje cele gospodarcze – z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa w obrocie prawnym.

Chcesz zarejestrować spółkę w Warszawie?

Jeżeli chcesz zarejestrować spółkę w Warszawie i poszukujesz Kancelarii, która zajmie się wszystkimi formalnościami – skontaktuj się z nami. Za darmo przygotujemy dla Ciebie kosztorys i wytłumaczymy Ci jak wygląda proces rejestracji spółki. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere, to doświadczeni prawnicy, którzy od wielu lat pomagają przedsiębiorcom w przezwyciężaniu problemów prawnych. Tobie również pomożemy w założeniu spółki!

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ Z REJESTRACJĄ SPÓŁKI W WARSZAWIE?

NAPISZ DO NAS

Rejestracja Spółek Warszawa

Jak skontaktować się z Państwa Kancelarią – rejestracja spółek Warszawa

Kontakt z Kancelarią możliwy jest na trzy sposoby, a mianowicie:

– telefonicznie: 22 826 00 99; 22 826 15 78;

– mailowo: cavere@cavere.pl;

– za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii, która zajmuje się rejestracją spółek – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Zespół naszej Kancelarii założy dla Państwa optymalną spółkę – możliwie szybko i sprawnie.

KIM JESTEŚMY?

KTO BĘDZIE REJESTROWAŁ TWOJĄ SPÓŁKĘ W WARSZAWIE?

Radca prawny Romuald Soroko

ROMUALD SOROKO

RADCA PRAWNY

Radca prawny i absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z bogatym doświadczeniem w organach administracji państwowej i sądach powszechnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm oraz w zagadnieniach związanych z nieruchomościami, ochroną dóbr osobistych, prawem rodzinnym i prawem pracy.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Grzegorz Gładysz

GRZEGORZ GŁADYSZ

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, który od 2010 roku pracuje jako radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradza podmiotom z branży deweloperskiej, hotelarskiej i medycznej, prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz negocjacje biznesowe. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Andrzej Dudicz

ANDRZEJ DUDICZ

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym, umowach oraz nieruchomościach. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, procesów restrukturyzacyjnych i projektów inwestycyjnych.

Więcej informacji o zespole…

Radca prawny Piotr Kanadys

PIOTR KANADYS

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie umów oraz prawie nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych i fundacji, procesów inwestycyjno-budowlanych oraz badaniem stanu prawnego nieruchomości.

Więcej informacji o zespole…

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ

DOTYCZĄCEJ REJESTRACJI SPÓŁEK W WARSZAWIE?

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.cavere.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM WSPARCIE PRAWNE W ZAKŁADANIU SPÓŁEK W WARSZAWIE I INNYCH MIASTACH W POLSCE

Kliknij w poniższy przycisk i poznaj lepiej zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy. Twoją sprawą z zakresu rejestracji spółki zajmie się radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy Państwu zarejestrować spółkę – przejmując na siebie wszystkie formalności. Po więcej informacji zapraszamy do nawiązania kontaktu.

ZAKRES USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Dbamy o bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy usługi w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Udzielamy fachowej i rzetelnej pomocy prawnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia aspektu twórczego ich działalności. Zadbamy o ochronę i realizację Państwa interesów w tym zakresie – proponując optymalne rozwiązania prawne.

PRAWO UMÓW

Kluczowe znaczenie w obrocie gospodarczym odgrywają szeroko rozumiane umowy. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Cavere z Warszawy posiada rozległe doświadczenie w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych, które mogą powstać na gruncie prawa kontraktowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 

INNE USŁUGI

Codzienne sprawy to nie tylko biznes. Dlatego doradzamy klientom również w innych sferach  życia codziennego. Oferujemy wsparcie w zakresie między innymi: ochrony dóbr osobistych, spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku wspólnego), spadkowych i z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button