CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

SPECJALIZACJE

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE została założona w styczniu 1992 roku przez radcę prawnego Romualda Soroko. CAVERE to po łacinie strzec, zapewniać, zabezpieczać. Według Cycerona jeden z trzech kierunków w jakich rozwinęła się praktyczna działalność prawników polegająca na udzielaniu praktycznej pomocy. Obowiązek udzielania praktycznej i skutecznej pomocy, polegającej na strzeżeniu i zabezpieczaniu praw i interesów Klientów jest naczelnym obowiązkiem każdego członka zespołu i współpracownika kancelarii oraz fundamentem zaufania łączącego Klienta i kancelarię.

Swoje usługi prawne kierujemy do Klientów biznesowych. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć zamierzony rezultat. W swojej pracy wykazujemy się ponadprzeciętną determinacją i zaangażowaniem w powierzone nam sprawy. Wierzymy, że ciężka praca – poparta wiedzą i doświadczeniem – jest receptą na drodze do sukcesu zgodnego z oczekiwaniami Klienta.

PRAWO SPÓŁEK

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną na rzecz klientów, w szczególności na rzecz spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy także fundacje.  

Doradzamy na etapie rozpoczynania działalności, pomagamy przy wyborze optymalnej formy prawnej jej prowadzenia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Wspieramy klientów w bieżącym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji korporacyjnych. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • przygotowywanie umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych związanych z ich powstaniem, rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wszelkie zmiany w okresie funkcjonowania spółek, m.in. zmiany osobowe w organach, zmiany umów spółek, sprzedaż udziałów, umarzanie udziałów, podwyższanie bądź obniżanie kapitału zakładowego, konwersja zadłużenia na udziały, transfery ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek;
 • obsługa prawna przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • procesy łączenia, podziału i przekształcenia spółek;
 • tworzenie struktur holdingowych;
 • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence;
 • zastępstwo w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji publicznej;
 • likwidacja spółek i postępowania upadłościowe.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

W zakresie postępowań sądowych usługi świadczone przez kancelarię obejmują zastępstwo przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi w szerokim spectrum dziedzin prawa. Nasze wsparcie obejmuje ocenę stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów pod kątem zasadności roszczeń, a także z punktu widzenia szans i ryzyk związanych z procesem sądowym oraz doboru właściwej taktyki procesowej.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków odwoławczych;
 • udział w rozprawach w trakcie całego postępowania;
 • negocjacje zmierzające do zawarcia ugody, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem nieruchomościami. Doradzamy klientom w związku z bieżącym zarządzaniem portfelami nieruchomości oraz w zakresie regulowania ich stanu prawnego. Obsługę prawną w zakresie tego obszaru świadczymy przy współpracy z kancelarią notarialną.  

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • sporządzanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości typu due diligence oraz sygnalizowanie potencjalnych ryzyk;
 • doradztwo prawne przy nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości, w tym przygotowywanie umów sprzedaży, przedwstępnych umów sprzedaży, umów deweloperskich, listów intencyjnych, wsparcie i uczestnictwo w negocjacjach;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z komercjalizacją oraz bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami, w tym: umów serwisowych, umów o zarządzanie, umów najmu, umów dzierżawy; doradztwo na etapie wykonywania umów, wprowadzania do nich zmian, a także ich przedterminowego rozwiązania;
 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych odnoszących się do nieruchomości, w tym dotyczących: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych w przedmiocie ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, a także zastępstwo w postępowaniach wieczystoksięgowych.

PROCESY INWESTYCYJNE

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w ramach wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych czy hotelowych. Naszym klientom udzielamy pomocy prawnej w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Zapewniamy bieżącą obsługę prawną deweloperów i podmiotów z branży hotelarskiej. Doradzamy także  indywidualnym inwestorom przy pojedynczych transakcjach.

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • wsparcie i zastępstwo przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym w postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę, warunków zabudowy itp.; wspieramy również przy dokonywaniu ich zmian, a także przy ich przenoszeniu na inny podmiot;
 • przygotowanie i negocjowanie umów z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, umów podwykonawczych, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o konsorcjum;
 • reprezentacja klientów w relacjach z bankami;
 • zastępstwo w sporach sądowych z wykonawcami, klientami i dłużnikami;
 • pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji od organów administracji publicznej.

PRAWO UMÓW

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzania i analizy umów. Zagadnienia prawne łączymy z oczekiwaniami biznesowymi naszych Klientów w celu, z jednej strony, optymalnego zabezpieczenia ich interesów, a z drugiej, zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania kontraktu w praktyce.     

W zakres świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi w szczególności:

 • wsparcie w negocjowaniu umów i wyborze optymalnych rozwiązań prawnych;
 • kompleksowe przygotowywanie umów;
 • kompleksowe przygotowywanie regulaminów konkursów;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych zabezpieczeń praw i roszczeń wynikających z umów;
 • wsparcie na etapie realizacji umów, ich zmian, a także w zakresie przedterminowego ich rozwiązania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SWOJEJ SPRAWIE. ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE...

Call Now Button