CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Jak zwolnić pracownika na l4?

Wielu pracodawców zastanawia się jak zwolnić pracownika na l4. Powodów tego stanu rzeczy może być wiele, ale najczęściej taki pracownik nadużywa zwolnień lekarskich i jego zatrudnienie jest po prostu mało opłacalne dla pracodawcy. Nie jest przy tym tajemnicą, że zwolnienie pracownika na l4 to dość trudna i skomplikowana sprawa. Pracodawca musi przestrzegać wielu przepisów, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych. Jak zwolnić pracownika na l4? Kiedy pracodawca będzie mógł tego dokonać, a kiedy taka decyzja będzie niezgodna z prawem? A co w sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodne z przeznaczeniem? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym. Zapraszamy do lektury.

Jak zwolnić pracownika na l4

Jak zwolnić pracownika na l4 – czyli kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika

Zasadą jest, że każda ze stron umowy o pracę (pracodawca i pracownik) może ją rozwiązać za wypowiedzeniem (art. 32 § 1 Kodeksu pracy – dalej jako „k.p.”). Umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia.

Należy jednak pamiętać, że wyżej wskazana zasada doznaje wyjątków. Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.).

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to rzecz jasna tego rodzaju nieobecność ma charakter usprawiedliwiony i jako taka wpływa na to jak zwolnić pracownika na l4. Czy oznacza to jednak, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie będzie mógł zostać zwolniony?

Nic bardziej mylnego! Należy jednak pamiętać, że pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosowanie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe – zawsze wspominamy pracodawcom, że zwolnienie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powinno zostać poprzedzone dokładną analizą przepisów prawa i orzecznictwa, tak aby uniknąć różnego rodzaju nieprzyjemności i dodatkowych kosztów.

Kiedy można zwolnić pracownika przebywającego na l4?

Odpowiedź na pytanie jak zwolnić pracownika na l4 znajduje się w przepisach prawa pracy, a ściślej w art. 53 k.p.

Pracodawca może (ale rzecz jasna nie musi) rozwiązać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

– dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

– dłużej niż łączy okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Co więcej pracodawca może zwolnić pracownika jeżeli usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy spowodowana inną przyczyną niż choroba, trwa dłużej niż miesiąc.

A zatem odpowiedź na pytanie jak zwolnić pracownika przebywającego na l4 musi uwzględniać wyżej wskazane przyczyny. Ustawodawca co do zasady zakazuje rozwiązania umowy o pracę podczas zwolnienia chorobowego, ale dopuszcza wyjątki od tej zasady. Zwolnienie pracownika na l4 będzie możliwe, gdy jego absencja w pracy jest długotrwała.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do spełnienia wyżej wskazanych przesłanek w konkretnej sprawie – rekomendujemy konsultację z prawnikiem. Doświadczony adwokat lub radca prawny będzie w stanie ocenić, czy można zwolnić pracownika na l4 – w zgodzie z treścią obowiązujących przepisów prawa.

Należy również pamiętać, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym z pracownikiem:

– sprawującym opiekę nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku;

– przebywającym w odosobnieniu ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Warto wiedzieć o tym, że pracodawca i pracownik mogą rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie – również wówczas, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Odpowiedź na pytanie jak zwolnić pracownika na l4 powinna również uwzględniać możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeżeli będziecie Państwo w stanie przekonać pracownika, że tego rodzaju decyzja jest słuszna – warto w ten sposób zakończyć współpracę.

Jak zwolnić pracownika na l4, który wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem?

Czasami zdarza się, że pracownik traktuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowy urlop i nie stosuje się do zaleceń lekarza. Czy taka sytuacja może mieć wpływ na to jak zwolnić pracownika na l4?

Oczywiście. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 1999 roku w sprawie o sygnaturze akt I PKN 308/99 wskazał, iż wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może być naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.

Jeżeli zatem pracownik, podczas trwania l4, wykonuje prace, jedzie na wakacje lub wykonuje inne czynności, które są sprzeczne z zaleceniami lekarskimi, to dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, które może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Powyższe oznacza, że pracownik przebywający na l4 będzie mógł zostać zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie tylko w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy.

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie jak zwolnić pracownika na l4 jest wielowątkowa. Pracodawca będzie mógł to zrobić, gdy zostaną spełnione przesłanki opisane w art. 53 k.p. Co więcej jeżeli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie stosuje się do zaleceń lekarza i wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z przeznaczeniem, to będzie mógł zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Apelujemy jednak, aby każdą sprawę analizować indywidualnie i skrupulatnie, bowiem w przeciwnym wypadku możecie Państwo narazić się na negatywne skutki prawne wynikające z niesłusznego zwolnienia. Należy również pamiętać, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na mocy porozumienia stron – również w trakcie trwania zwolnienia chorobowego.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button