CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

Wielu podwykonawców zastanawia się jak kształtuje się odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. Najczęściej takie pytania są kierowane do naszej kancelarii wówczas, gdy wykonawca nie płaci wynagrodzenia w terminie, a podwykonawcy szukają rozwiązań, które pozwolą im na odzyskanie pieniędzy z tytułu wykonanych prac. Kiedy zatem odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy wchodzi w grę? Na jakie przepisy należy się powołać? Jakie znaczenie ma zgoda inwestora? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy – regulacja szczególna

W przeszłości, to jest przed wprowadzeniem szczególnej regulacji w tym zakresie, obserwowano zjawisko masowego niepłacenia wynagrodzeń podwykonawcom przez wykonawców za wykonane prace.  Ustawodawca dostrzegł ten problem i uznał, że podwykonawca – jako podmiot słabszy na rynku usług budowlanych – musi być objęty dodatkową ochroną.

Rzeczona regulacja została wprowadzona w art. 647 (1) § 5 Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”). Przewiduje ona odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

Jej istota jest stosunkowo prosta. Określa ona solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Odpowiedzialność solidarna wynika z ogólnych przepisów k.c., a ściślej z art. 366 § 1 k.c. Rzeczony przepis wskazuje, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Należy jednak pamiętać, że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 § 2 k.c.).

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy ma zatem zabezpieczyć interesy tego drugiego – dając mu szerokie spektrum możliwości w zakresie domagania się zapłaty swojego wynagrodzenia.

Warto również pamiętać, że rzeczona solidarna odpowiedzialność nie może być wyłączona w umowie. Wprost przesądza o tym treść art. 647 (1) § 6 k.c.

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby podwykonawca mógł domagać się zapłaty wynagrodzenia od inwestora?

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy – przesłanki

Wszystko zaczyna się od umowy o roboty budowlane, która jest zawierana między inwestorem a wykonawcą. W rzeczonej umowie powinien być określony zakres prac, który wykonawca zamierza wykonać osobiście, a także prace, które będą wykonane przez podwykonawcę lub podwykonawców.

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Zgłoszenie o którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy.

Jak Państwo widzą istnieje szereg warunków, aby odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy mogła się zaktualizować. Należy również pamiętać, że umowa o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

Wspominamy o tym ponownie, bowiem sama umowa o roboty budowlane (między inwestorem a wykonawcą) nie musi być zawarta w takiej formie.

Brak zgody inwestora

Duże wątpliwości praktyczne mogą powstać w sytuacji, gdy wykonawca zawarł z podwykonawcami umowę bez zgody inwestora.

Niektórzy twierdzą, że taka umowa będzie nieważna. Niemniej wskazać należy, że taki pogląd generuje wiele problemów praktycznych i pozostaje w sprzeczności z sensem wzmiankowanych regulacji.

Raczej należy zgodzić się z poglądem, że zawarcie przez wykonawcą z podwykonawcą umowy bez zgody inwestora wywiera ten skutek, że podwykonawca straci ochronę przed niewypłacalnością wykonawcy, w postaci solidarnej odpowiedzialności wykonawcy z inwestorem.

Podsumowanie

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego. Jest to regulacja, która ma zapewnić dodatkową ochronę dla podwykonawców. Nie oznacza to jednak, że znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji. Muszą bowiem zostać spełnione wszystkie przesłanki ustawowe, aby podwykonawca mógł domagać się solidarnej zapłaty od wykonawcy i inwestora. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie pomocy prawnej – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Wspieramy strony umowy o roboty budowlane w różnego rodzaju sporach – również o zapłatę zaległego wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button