CAVERE – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Przedawnienie faktury za roboty budowlane

Przedawnienie faktury za roboty budowlane to niezwykle ważny temat, który często pojawia się przy okazji prowadzenia spraw klientów naszej Kancelarii Cavere. Należy przy tym zaznaczyć, że nieopłacone faktury stanowią w Polsce prawdziwą plagę, przez którą przedsiębiorcy potrafią wiele stracić. Z tego powodu niezbędne jest właściwe rozeznanie co do terminów przedawnienia faktur, zwłaszcza w sektorze usług budowlanych. Jeżeli faktura nie została opłacona, a zbliża się termin jej przedawnienia, to niezbędne jest podjęcie stosownych działań przerywających bieg terminu przedawnienia. W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć dla Państwa najważniejsze kwestie związane z tematem przedawnienie faktury za roboty budowlane. Zapraszam do lektury.

Przedawnienie faktury za roboty budowlane

Przedawnienie faktury za roboty budowlane – pojęcie przedawnienia i jego skutki

Przedawnienie faktury za roboty budowlane związane jest z pojęciem przedawnienia jako takim. Omawianie tego tematu należy więc zacząć od pochylenia się nad samym przedawnieniem oraz nad jego skutkami. Istotą przedawnienia jest możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie oznaczonego w ustawie terminu. W praktyce oznacza to, że jeżeli dane roszczenie majątkowe o charakterze cywilnoprawnym nie zostanie zrealizowane w odpowiednim terminie, wówczas wierzyciel traci możliwość jego prawnego dochodzenia, a samo zobowiązanie przemienia się w tzw. zobowiązanie naturalne. Jeżeli dłużnik spełni je dobrowolnie, to nie może żądać jego zwrotu, ale jeżeli dłużnik będzie uchylać się od jego realizacji, wówczas wierzyciel nie posiada żadnych prawnych środków ochrony. Upływ terminu przedawnienia powoduje w konsekwencji, że wymagane roszczenie prawdopodobnie nigdy nie zostanie zaspokojone. W momencie wytoczenia powództwa przez wierzyciela, dłużnikowi przysługuje podniesienie zarzutu przedawnienia. Przedawnienie faktury za roboty budowalne działa w ten sam sposób.

Ogólne terminy przedawnienia

Wiemy już, że przedawnienie faktury za roboty budowlane związane jest z upływem odpowiedniego czasu, w okresie którego wierzyciel nie podjął żadnych działań prawnych zmierzających do egzekucji długu i uzyskania zaspokojenia. Ogólne terminy przedawnienia roszczeń usytuowane zostały w przepisach Kodeksu cywilnego. I tak, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to termin przedawnienia wynosi sześć lat. Jeżeli jednak mowa o świadczeniach okresowych (np. czynsz najmu) lub roszczeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Czy jednak terminy te znajdą zastosowanie do przedawnienia faktury za roboty budowlane, a więc wynikającej z umowy o roboty budowlane? Czy prawo przewiduje w tym zakresie specjalne uregulowania? Obecnie przepisy prawa nie przewidują specjalnej regulacji przedawnienia co do roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane. Natomiast umowa ta, ze względu na podmioty w niej uczestniczące jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc zastosowanie znajdzie trzyletni termin przedawnienia roszczenia.

Przedawnienie faktury za roboty budowlane – termin przedawnienia roszczenia

Na samym wstępnie należy zaznaczyć, że faktura za roboty budowlane sama w sobie nie jest podstawą dochodzenia roszczenia. Faktura jest jedynie dokumentem fiskalnym wystawionym na podstawie zawartej umowy związanej ze sprzedażą towarów lub z wykonaniem określonej usługi. W tym przypadku podstawą dochodzenia roszczeń, w tym również umówionego wynagrodzenia jest nie faktura, a sama umowa o roboty budowlane. To więc w treści umowy będziemy poszukiwać informacji o terminie wymagalności roszczenia, od którego terminu rozpoczyna bieg przedawnienie. Może być bowiem tak, że strony w umowie określą konkretny dzień końcowy na dokonanie płatności. W innym przypadku strony mogą umówić się na wystawienie faktury np. po końcowym odbiorze, jednak z płatnością odroczoną na odpowiedni czas. Możemy mieć również do czynienia z płatnościami rozłożonymi na kolejne etapy realizacji prac budowlanych i w takim wypadku każda płatność będzie przedawniać się niezależnie. Przedawnienie faktury za roboty budowlane może być więc bardziej skomplikowane.

Podsumowanie

Przedawnienie faktury za roboty budowlane następuje z upływem trzech lat od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia. Jeżeli strony w umowie o roboty budowlane określiły, że termin płatności zostanie oznaczony w wystawionej fakturze, to wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dzień po ostatnim dniu terminu płatności. Jeżeli jednak strony usytuowały termin zapłaty w inny sposób, wówczas każdorazowo rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia należy ocenić zgodnie z treścią zawartej umowy o roboty budowlane. Warto więc mieć tę kwestię na uwadze już na etapie zawierania umowy o roboty budowlane, a następnie trzymać rękę na pulsie i w razie zwłoki w płatności przez kontrahenta, od razu podjąć stosowne działania egzekucyjne, które jednocześnie przerwą bieg terminu przedawnienia.

Wpisy blogowe nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój problem prawny z naszą Kancelarią, zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Call Now Button